« سالگادويي که آدم را تعطيل می کند ! | Main | شايد آخرين جشن باشد ! »

سرزمين لعنتی من با بی خيالی ها

در اين موقعيت..با وجود تغيير دولت..با همه اتفاقاتی که در حال افتادن است ..با وجود فيلمی که معصومه از روزنامه نگاران بی کار ساخته و تلاش های بچه ها برای فرياد ...با وجود خداحافظی امشب خاتمی با جوانان و روزنامه نگاران و ... ملت..با وجود اينکه آقا يا خانم آسمانی باز می نويسد با توت فرنگی خوردن ، فرنگی نمی شوم و ادا در نياورم و با وجود غم بزرگی که امشب به نهايت خودش رسيده ... با همه پرخاشگری های اين روزهايم! و مسائل مختلفی که کابوس را از من دور نمی کند...

می خواهم بگويم که برويد و کارتون The Emperor's New Groove را از اولين سی دی فروشی يا دستفروش بخريد و از ته ته دل بخنديد. برويد و به همه اين مهملات زندگی پشت پا بزنيد.برويد برای دو ساعت هم که شده از آينده نگری و پيش بينی و ناراحت بودن ،دور شويد. اين کارتون ديزنی  با دوبله جانانه فارسی اش چنان جانی گرفته که شايد شما را ياد قدرت دوبله زمان کودکی مان بياندازد..زمان بازرس دودو و مورچه خوار و معاون کلانتر... کاری محکم که در حد يک فيلم سينمايي کار برده و به نظر می رسد، تک تک پرسوناژها بازی می کنند!

آنقدر ارزش دارد که به عنوان روز زن هديه اش بدهيد يا هديه بگيريد...

               The Emperor's New Groove


If you liked ALADDIN, you'll love Disney's THE EMPEROR'S NEW GROOVE, where outrageous comedy rules! Audiences and critics alike raved about this hilarious animated adventure. "Ebert & Roeper And The Movies" gave it "Two Thumbs Up." Faster than you can say "Boom, baby," arrogant Emperor Kuzco is turned into a llama by his devious advisor, Yzma, and her hunky henchman, Kronk, who want to rid the kingdom of this beast of burden. Now the ruler who once had it all must form an unlikely alliance with a pleasant peasant named Pacha. Together, Kuzco and Pacha must overcome their differences as they embark on a hilarious, "groovy" adventure that will have you howling with laughter.