« چهار فصل +بهار | Main | The Da Vinci Code »

کمی آبروداری کنيم بد نيست !

مشکل دارم. با اين آقا..با ... و با ...  و چيزهای ديگر ... ولی در همين وسط ها به چيز ديگری اعتقاد دارم. من معتقدم اگر بدترين و وهم انگيزترين و نابسامان ترين آدم ها مسووليت های بزرگ کشورمان را به عهده دارند، بايد در مجامع بين المللی کمی آبرو داری کنيم._ راستش ..شايد کمی وطن پرستانه باشد که خيلی ها معتقدند در وجود من از آن خبری نيست !_ ولی فکر می کنم ، خبرنگاران و عکاسان کشورمان که برای رسانه های آن طرفی کار می کنند ، نقش مهمی در اين آبروداری دارند.من اگر جای خيلی از اين عکاسان بودم ، حتما با سختی تمام می گشتم ( هر چند غيرممکن) تا عکسی از ميان عکس هايم پيدا کنم که القای چندش يا وحشت و ترس نکند ! درست است که حقايق را نمی توان پوشاند يا واقعا نمی شود از مواضع بين المللی گذشت، اما ايجاد چنين تصوری در ذهن و افکار عمومی به ضرر خودمان تمام خواهد شد. بعضی ها معتقدند که بايد به همين عيانی و وضوح نشان داد که ما کجا زندگی می کنيم ! ولی تصور می کنم از چيزهايي که منفعتی برايمان ندارد،ضرر هم نکنيم بهتر است.  

گاردين فقط يک نمونه ومثال است... شايد حتی عکاسش از ما نباشد...

 

فهرست