« هديه غيرمنتظره ... | Main | کمی آبروداری کنيم بد نيست ! »

چهار فصل +بهار

ممنونم مسعود عزيز که در  چنين روزهای مه آلود ‏ فيلمی را دادی که آرامش مطلق بود و درستی ‎: يک زندگی ايزوله در ميان طبيعت و رودخانه ای که با نام بودا تقديس شده، با حس تسليم نسبت به سرنوشت ، تصاوير و محتوای فيلم عجيب " بهار،تابستان،پاييز،زمستان و بهار است. من ديوانه فصل زمستان شدم..اوج تنهايي و خودسازی است.

Movie poster of Spring, Summer, Fall, Winter... And Springکره ای ها اگر اراده کنند که دور از کارهای کليشه ای و ورزش های رزمی احمقانه، فيلم بسازند، با وجود دستمايه های بودا و داستان های معنوی شان،  کارهای اساسی می کنند. اگر به دنبال آرامش هستيد..روی مود فيلم ديدن هم نيستيد و با تصاوير طبيعت زنده می شويد، بگرديد به دنبال اين فيلم ساده و عجيب...

Plot Outline: This film takes place in an isolated lake, where an old monk lives on a small floating temple. The wise master has also a young boy with him that teaches to become a monk. And we watch as seasons and years pass by... (more) view trailer