« کمی آبروداری کنيم بد نيست ! | Main | در دست تعمیر ... »

The Da Vinci Code

عجب فضايي دارد اين کتاب "راز داوينچی" ... می روی به دل پاريس و لوور . پانوشت های بلند بالايش (که گاهی بيش از صفحات اصلی داستان است ) ، آنقدر اطلاعات عمومی در بردارد که از خواندن انواع کتاب های تاريخی بی نيازت می کند...

 فيلمش ( ران هاوارد) هم در دست ساخت است. با بازی تام هنکس ، ادری تاتو  و ژان رنو ...  اين کتاب پرفروش روز را از دست ندهيد...