« اولين برخوردها | Main | پست قبل دود شد... »

خداحافظ اقبال

Photo by Vahid Salemi

روز سختی بود ... اقبالی ها امروز را با بدترين شرايط روحی گذراندند... اگر می خواهيد عمق فاجعه را حس کنيد، عکس ها را ببينيد..اينجا هم با سياهی و تلخی تمام اين حس را لمس می کنيد... اينجا هم ...

امروز آنقدر بغض داشتم و عصبی بودم که پايم را آنجا نگذاشتم..ولی می دانم ، بچه ها چه کشيدند... هر چقدر هم که عادت کرده باشند... همه انگار می دانستند منظور از توقيف موقت ، همان حرفی است که هميشه قبل از بسته شدن روزنامه ها می زنند. اينبار خبرنگاران خارجی هم رفتندتا آخرين لحظات را ثبت کنند...

...

Iranian female journalists, staff of the reformist daily Eqbal, stand after the hard-line controlled judiciary banned their paper, in its office, in Tehran, Iran, Monday, June 20, 2005. Hardline clerics fired a warning shot in Iran's run-off race for president by barring Monday's issue of a pro-reform newspaper, while the race's front-runner denounced some clerics as 'reactionaries.' The judiciary ordered the reformist daily Eqbal closed temporarily, its senior editor Karim Arqandehpour told The Associated Press Tuesday. AP Photo/Vahid Salemi