« ديگر حتی درجا هم نمی زنيم... به عقب می رويم... | Main | خداحافظ اقبال »

اولين برخوردها

شروع شد.روزنامه ها به شکل فله ای دوباره طعم توقيف را می چشند؛ توسعه(هفته پيش)، اقبال ،اعتماد،آفتاب يزد و حيات نو و ... امروز صبح خيلی از اين روزنامه ها به دليل چاپ نامه کروبی به رهبر، داخل چاپخانه تعطيل شدند...