« خداحافظ اقبال | Main | هديه غيرمنتظره ... »

پست قبل دود شد...

چشم ..پاک شد... ممنون آرش جان... سگ هم روزهای انتخابات "بينايي" ساراماگو را نمی خواند! ... تک تک صحنه ها و خطوطش در ذهن تصويرسازی می شود که برای اين روزها اصلا خوب نيست... فعلا " اينجا همه آدم ها اين جوری اند" می چسبد... خدا کمی تمرکز و بی خيالی هم بدهد...