« همان شد که بايد می شد | Main | همه منتظر يك بله »

تحصن يا تجمع ؟

هر جاي اين دنيا برويد وسط خيابان بنشينيد ‏، مي آيند سراغتان ببينيند دردتان چيست.كاري به فرياد يا سكوت نمادينتان هم ندارند. يا با مصالحه حلش مي كنند يا توجيه و دليل مي آورند . دوستان...فايده ندارد.هر چقدر هم تحصن يا تجمع كنيم فايده ندارد. به قول علي حكمت تازه بايد منتظر حمله هاي گسترده و وحشيانه تری عليه روزنامه نگاران اصلاح طلب باشيم.فكر مي كنيد جوابمان را با تحصن مي گيريم؟ نه... من كه فكر مي كنم كسي ككش هم نمي گزد بيايد حداقل درد اين جماعت را گوش كند... اين تحصن ها به نشان اعتراض برگزار می شود ولی فکر می کنيد حداقل شعور و فهم برای درک اين نوع کارها وجود داشته باشد؟