« پوليتزری ها ديشب جشن گرفتند | Main | دستت درد نکند ضرغامی جان »

کپی دست سوم بی بی سی هم نمی شويم!

بی بی سی نيوز، چند وقت پيش گزارش مفصلی داشت در مورد وضعيت کشت پنبه در مالی . آنها خبرنگارشان را به مالی فرستادند. طرف از زمين های کشت پنبه شروع کرد و به ميان کشاورزان رفت و همراه با آنها توی زمين کشاورزی کار کرد. بعد به کارخانه های نخ ريسی رفت و همينطور به خانه های کوچک کشاورزان که خودشان از پنبه ها نخ می رشتند . با آنها حرف می زد. در مورد کارشان..دانششان و زندگی شان. به ميان پچه ها رفت و بدون شعاردادن آنها را نشان داد که در سنين پايين همه نوع کار را برای پنبه رشتن می کردند! بعد به خيابان ها رفت. تی شرت های نخی و پنبه ای را نشان می داد که زنان و مردان در بازارهای سنتی می خريدند و همان جا امتحان می کردند! با فروشنده ها همکاری کرد و نشست تا تی شرت های دست دوز را با مارک های مختلف آمريکايي و ايتاليايي تقلبی ، بفروشد و با مردم همکلام شود. همينطور پيش رفت تا رسيد به وزير اقتصاد و کشاورزی و مسوولان مختلف. زنی که فکر می کنم سمت مهمی را در زمينه کشاورزی و صنعت کشور داشت به گزارشگر خوشتيپ بی بی سی گفت: " ببين... بيا تعارف نکنيم. خودتان هم خوب می دانيد که شما انگليسی ها و آمريکايي ها از صدقه سرما توسعه يافته شده ايد. شما هميشه به عقب ماندگی ما کمک کرديد تا خودتان را توی بوق کنيد. ما هر چه داريم در سياهی و ظلمی که شما برسرمان ريختيد، به دست آورده ايم. حتی مزرعه های پنبه مان را ! اين گزارش بيش از 17 دقيقه طول کشيد. مدام داشتم فکر می کردم که اگر يک صحنه يا جمله يا حتی حضور گزارشگر حذف شود، اتفاقی می افتد! و می ديدم که بله! می افتد! همه چيز سرجای خودش هست. موضوعی که می تواند خسته کننده و تکراری باشد چقدر شيرين جلو می رود. مردم حرف می زنند..راحت و بدون توجه به حضور يک دوربين خارجی.هر جا هم خنده شان می گيرد يا کلمات را اشتباه تلفظ می کنند ، دست نخورده مانده. انگار همه به زندگی شان ادامه می دهند و حتی حضور سفير آمريکا و آن زنان سفيدپوست همراه سفير هم هيچ ارزشی برايشان ندارد. بعد باز به اين فکر کردم که اگر اين کار يا مشابهش را يک گزارشگر ايرانی انجام دهد ، چرا همه از بوی جوراب خفه می شويم؟ شايد بزرگ ترين دليلش اين باشد که گزارشگر عزيز ما با حضور تحميلی خود و صدايش وادارمان می کند کانال را عوض کنيم... شايد هم اصولا نمی توانيم چنين گزارش هايي را تهيه کنيم چون اجازه نداريم همه راش های صريح و بی پرده و رک را نگه داريم. کلمات هم بايد شسته رفته باشد. آدم ها بايد شيک نشان داده شوند و بلد باشند درست حرف بزنند يا حرف هايشان را قبل از رفتن توی زمين کشاورزی حفظ کنند ...