« تلاش برای حفظ يک ذهن بی لک! | Main | پوليتزری ها ديشب جشن گرفتند »

تعطيلات 3

آواز می خواندند.چشم به غروب و دست در گردن هم، می خواندند. خلوت ترين جای ساحل نشسته بودند و کاری نداشتند پشتشان چه می گذرد.

Lovers

همان پسرک با موج ها و يادگاری اش روی شن ها ...

Boy-wave2