« پاپ هم رفت | Main | تعطيلات 3 »

تلاش برای حفظ يک ذهن بی لک!

دو ماه پيش پرده ای اش را ديدم ودو هفته پيش درست و حسابی ..يعنی DVD  . ديدنش اعصاب می خواهد و دوست داشتن ماليخوليايي چنين سبک هايي.

اتفاقات غيرقابل باور است ولی شما در آنها غرق می شويد و واقعا می خواهيد بدانيد که در اين عمليات چندش آور پاک کردن ذهن ، چه چيزهايي بالاخره حفظ می شود. 

حميد رضای عزيز به نکات خوبی در مورد فيلم اشاره کرده که من ديگر بازنويسی شان نمی کنم. 

 Eternal Sunshine of the Spotless Mind  را ببينيد اگر از اين سبک های به هم ريخته پازلی خوشتان

می آيد .

فهرست

نوشته قبلی پاپ هم رفت

نوشته بعدی تعطيلات 3

صفحه اول | بایگانی