« تعطيلات 2 | Main | تلاش برای حفظ يک ذهن بی لک! »

پاپ هم رفت

درميان دعای مردم و دوستدارانش رفت . حتی او.. با اين که پاپ بود !