« تعطيلات 1 | Main | پاپ هم رفت »

تعطيلات 2

کاش می توانستم مثل يک مربی با اين حيوان زندگی کنم... شنا و بازی با اين موجود زيبا و باهوش عجيب و جالب است.

Deep Blue

برای خودشان عالمی دارند کنار دريا . نبايد بفهمند  نگاهشان می کنی . فکر می کند اين يادگاری با هيچ موجی پاک نخواهد شد. هر بار که موج می آيد و می رود دوباره دست به کار می شود ...

wave & boy

با تذکر دوستی ، زيرنويس را عوض کردم...

Youth by the sea

فهرست

نوشته قبلی تعطيلات 1

نوشته بعدی پاپ هم رفت

صفحه اول | بایگانی