« هانس کريستين اندرسن رو گم کردم! | Main | از همان حرف های تکراری »

يک مشت ترقه ...

درسته که پسر عليدوستی به خاطر يک کوله پشتی مواد منفجره روز چهارشنبه سوری از بين رفت؟ برای يک تفريح احمقانه؟