« استخوان و روی ماه خدا! | Main | يک مشت ترقه ... »

هانس کريستين اندرسن رو گم کردم!

خيلی حالم گرفته است. در حد گريه کردن. .. هر چی می گردم نيست. تا حالا همچين چيزی اتفاق نيفتاده بود. نوار يک ساعته يک ميزگرد درباره هانس کريستين اندرسن را گم کرده ام. يعنی گم که امکان نداره...چطور ممکنه از اتاقم بيرون رفته باشه؟ هر چی نوار مصاحبه تا حالا داشتم رو گوش کردم...هيچ کدوم نيست... کلی با آرمن اون روز زحمت اين مصاحبه رو با زنان نويسنده کودکان کشيديم که برای يک هفته مهمان ايران و جشنواره کتاب کودک کرمان بودند.الان نه دسترسی دوباره هست و نه می توانم گفته ها و یحث های آن شب را عينا نقل کنم ... حالم بد گرفته شد...جواب آقای سيدآبادی رو چی بدم که قرار بود بعد از عيد اين گزارش رو تحويل بدهيم؟