« خودش به تنهايي يک فيلم است | Main | عباس مگنوم ، شرق و 26 سال تاريخ ما »

عکس و نوشته !

تقديم به کسانی که معتقدند نوشته روی تصوير ، ترکيب عکس را از بين می برد و اصالت  آن را می دزدد ! کل مقاله را هم بخوانيد و به محل و فونت  سوتيتر قرمز آن وسط ( که کمی از آن را اينجا آورده ام ) توجه کنيد لطفا  !