« عکس و نوشته ! | Main | يک آدم، اينقدر عاشق ! »

عباس مگنوم ، شرق و 26 سال تاريخ ما

Photo by: Abbas Magnum/Attar

شرق از روز 12 بهمن تا الان عکس های عباس عطار را چاپ می کند . در واقع کمکی است به ما که سنمان به زمان نمايشگاه های عباس در تهران نمی رسد. اما موضوع اين است که عباس قصد دارد سوژه هايش را در عکس های 26 سال پيش دنبال کند و دنبال کسانی می گردد که چهره هايشان در عکس هايش قابل تشخيص است. او می خواهد پروژه جديدی را در اين زمينه انجام دهد. فکر می کنم کار غريبی شود اگر حتی موفق شود 4-5 تا از آنها را پيدا کند و وارد زندگی و کارشان شود.