« فيلم در فجر | Main | رابطه زنان با انگشتان و پارک کردن ! »

نامه ای به يک فمينيست !

خانم تهمينه ميلانی عزيز ، می خواستم از شما تشکر کنم که باز هم ثابت کرديد در سينمای کشورمان می توان با پول ،موضوع از سرو ته بی منطقی را به فيلم تبديل کرد. شما نشان داديد شعار انتقادی هم می تواند بدون کمی چاشنی منطق ، به سفسطه بيفتد و خود شعاردهنده را گيج کند. باز هم باعث شديد خيلی از زنان داخل سالن به اساس تفکرات فمينيستی بخندند و با ديگران در سوت زدن و خنديدن همراه شوند ! می خواستم تشکر کنم که از هيچ کمکی برای خنده دار کردن مظلوميت زنان فيلم هايتان دريغ نمی کنيد . " زن زيادی " شما بيش از حد تصور ... است و مفهوم اصلی زن ! در آن نابود شده. راستی... می خواستم از شما تشکر کنم که باز هم باعث شديد در همه جشنواره ها دور فيلم های ايرانی را خط بکشم و به همان فيلم های پاره پاره خارجی آخر شب ها بسنده کنم ! ارادتمند ...