« نامه ای به يک فمينيست ! | Main | چيزکی در حاشيه جشنواره ! »

رابطه زنان با انگشتان و پارک کردن !

اگر بد پارک می کنيد به انگشتانتان برمی گردد!