« انسان ، نه عکاس | Main | نامه ای به يک فمينيست ! »

فيلم در فجر

امروز جشنواره فيلم شروع می شه و من هنوز وقت نکرده ام کارتم رو بگيرم ! نمی دونم چطور قراره وقت فيلم ديدن داشته باشم !