« انکار نکنيم... نصيحت فايده ندارد... | Main | گاهی آنجا هم مثل اينجاست »

ارزان ترين کالا در کشورمان جان آدم هاست

13 بچه زنده زنده سر کلاس درس سوختند و معاون آموزش وپرورششان گفت : چرا اولياءشان برای ثبت نام پول نمی دهند؟