« تصاوير تايم | Main | ارزان ترين کالا در کشورمان جان آدم هاست »

انکار نکنيم... نصيحت فايده ندارد...

هفته پيش همين موقع با رئيس شبکه بهداشت شهر ری در مورد ابتلا به ايدز در ری مصاحبه داشتم. اول کمی سختش بود ولی آرام آرام توانست خيلی واضح در مورد همه چيز ايدز حرف بزند. خيلی از حرف هايش را می دانستم ؛ نه از طريق رسانه های ملی و مکتوب عزيزمان که هنوز هم با رودربايستی از ايدز می گويند در واقع از طريق NGO هايي که در اين زمينه فعال هستند و بی پروا حرفشان را فرياد می زنند چيزهای زيادی می دانستم . با اين حال دکتر تاملی چيزهايي گفت که تا امروز هنوز هم وقتی از کنار آدم ها رد می شوم فکر می کنم که اين آدم هم ممکن است يکی از آنها باشد ! - طبق معمول هيچ آمار دقيقی از مبتلايان و بيماران در دست نيست ( اين هم يکی از شگردهای مسوولان ماست که نشان دهند شهر در امن و امان است !) - تعداد مبتلايان تزريقی خيلی زياد است و هر روز هم به آنهااضافه می شود . تعداد افرادی که از روش های نامشخص مبتلا شده اند هم به همان نسبت بالاست ؛ احتمال اينکه اين افراد از طريق رابطه جنسی مبتلا شده باشند زياد است ولی خودشان را به ندانستن می زنند ! -فعلا تعداد زنان مبتلا و بيمار پايين است ولی ظرف چند سال آينده حتما آمارشان بيشتر می شود چون هنوز آماری از تعداد زنان خيابانی که اين ويروس را منتقل می کنند ، وجود ندارد .از طرفی خيلی از زنان که به همسرانشان وفادار مانده اند ، از طريق شوهر به ايدز مبتلا شده اند چون آن آقا با چندين نفر ديگر در ارتباط بوده . در نتيجه آمار زنان کم کم به مردان نزديک می شود. - زنان مظلوم ترين بخش مبتلايان هستند چون معمولا ناخواسته مبتلا می شوند ؛ تجاوز، همسر، فقر و ... ولی من فکر می کنم کودکان مظلوم ترين ها هستند چون آنها واقعا ناخواسته و ندانسته از طريق مادر در دوران جنينی مبتلا می شوند. - زنان به دليل ارگانيسم بدن و طبيعتشان دو ونيم برابر مردان زودتر مبتلا می شوند. ( در ضمن بسياری از مردان در بخش های دورافتاده و حاشيه نشين به زنانشان اين حق را نمی دهند تا از وسايل پيشگيری استفاده کنند .) -تعداد زيادی از مردم حامل اين ويروس هستند ولی خودشان نمی دانند چون هنوز علائمش ظاهر نشده و آن را به راحتی به ديگران انتقال می دهند. اين مساله بين زنان خيابانی و کسانی که از تيغ يا اشيای برنده مشترک در آرايشگاه ها استفاده می کنند، شايع تر است. - مسوولان طبق معمول با ترديد جلو می روند و همه چيز را انکار می کنند. جوانان قرن 21 راه حل های همين قرن را می خواهند. آنها با نصيحت و تنبيه، پرهيزگاری ياد نمی گيرند. جوانان می خواهند همه چيز را تجربه کنند در نتيجه بايد راه حل های درستی پيدا کرد. راه حلی برای نياز جنسی آنها و کم کردن اعتياد. ... حرف ها خيلی زيادتر از اينها بود...