« ارزان ترين کالا در کشورمان جان آدم هاست | Main | عادت می کنيم »

گاهی آنجا هم مثل اينجاست

Respiro
مردهايش مثل مردهای ايرانی متعصب و عجولند و زن ها هم عين زنان ما عاشق غيبت و حرف های درگوشی.
Respiro  ايتاليايي است و ماجرای زنی را در يکی از جزاير اين کشور می گويد که عاشق  بچه ها ، طبيعت و سگ هاست ؛ آزاد و ساده و زيبا و همين کافی است که آدم های ماشينی، او را ديوانه بدانند و طردش کنند. شوهرش نمونه بارزی از شوهران ايرانی است که بارها ديده ايم؛ از آنها که زنشان حق ندارد جايي باشد که مردان ديگر ببينندش ،نبايد عاشق چيزی غير از او باشد (حتی سگش )و سرويس دهی اش از همه لحاظ بايد عالی باشد. از آنها که زنشان بايدها و نبايدهای زيادی دارد ...
 
 Respiro  is a respected Italian movie which I've seen.
On an impoverished Italian island, a free-spirited woman is accused of madness by townspeople fed up with her antics. (more) view trailer)