« محرم راز هاى كاخ سفيد | Main | ديوانگی »

برای دوستان دلسوز

وقتی از يک عکاس داخلی اسم می برم ودليل دوست داشتن عکس يا نگاهش را می گويم بلافاصله برايم ايميل يا کامنت می آيد که" ای بابا ! تو هم که نون به نرخ روز خوری ! تو هم که داخل اين مافيا برای خودت حال می کنی! " مدت هاست که اگر عکس خوب داخلی ببينم يا مستقيما به آن اشاره نمی کنم يا سعی می کنم اسم عکاس را غير مستقيم بياورم تا نه من و نه آن عکاس ، نوک پيکان اين عزيزان قرارنگيريم. در مورد عکسی که از شجريان گرفته شده و اين پايين آورده ام دوباره يک سوء تفاهم پيش آمده. کافی است اين عزيزان که خيلی هم عجولانه قضاوت می کنند کمی روی عکس مکث کنند تا اسم عکاس آورده شود. به نظر شما حتما بايد اسم را بولد شده و گنده جايي بنويسيم که مثلا کپی رايت رعايت شود؟ نمی دانم دوستان چه تصوری از تعريف يا انتقاد دارند فقط می توانم بگويم که گاهی متاسف می شوم از اينکه حتی نظرم را در مورد چيزی گفته ام ! قبل از نوشتن مطلب شجريان، به نوعی کاملا مستقيم به عکاسش پيغام دادم که کارش را بلد است و ... تحسينش کردم! اما از ترس همين برداشت ها ، کاملا در خفا! و حالا به نوعی ديگر درگير همين ماجرا ها شده ام !

Comments (1)

mahed:

جالب هست

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)