« او هم شبيه ماست ! | Main | Dirty Pretty Things »

واقعا خودش بود !

فکر می کنم ديگه همه در مورد جلسه دلپير و سارامون نوشته باشن. همه جلسه و حرف هاط مربوط به برسون و اندرسون  يک طرف و آقايي که منو ياد کمدين های دهه 60-70 فيلم های فرانسه می انداخت ، يک طرف !  يلدا چيزهايي از اين آدم نوشته .

من بيش از همه بخش های جدی مراسم با اين مرد ارتباط برقرار کردم . کسی که قبل از همه عکاسان روی صحنه رفت ..با اون دوربين ديزلی و کوچولوی آماتوری ، جايي رو انتخاب کرد که تقريبا هيچ کدوم از عکاسان يادشون نبود از اون زاويه هم می شه عکس گرفت و بدون هيچ ترديدی رفت روی سن !  همينطور عکس گرفت و گرفت و يه دفعه پشت به صحنه و آدم ها نشست و رو به پيانو، شروع کرد به عکاسی !

فکر می کنم از سفارت اومده بود يا يکی از آشنايان زن و شوهر فرانسوی بود . هر کی بود ، نمک کل برنامه بود. درست برعکس ما ايرونی ها سرشار از حرکت و انرژی و راحتی ! تصور نمی کنم حتی يه بار هم حس کرده باشه که چقدر برای ما تماشاگر ها جذاب شده ! چون واقعا خودش بود !  باز هم برعکس ما !