« وقتي يك ستاره مادر مي شود | Main | واقعا خودش بود ! »

او هم شبيه ماست !

Photo by : Mohammad Kheirkhah

بر خلاف بقيه عکس های شجريان که عکاسان وادارمان کرده اند ، او را هميشه جدی و توی حس و حال خاصش ببينيم، اين عکس بخش ديگری از حضور يک هنرمند را نشان می دهد. اين عکس شبيه عکس هايي است که عکاسان خبرگزاری های خارجی ، از هنرمندان و بازيگران وبازيکنانشان در حالت های واقعی می گيرند .

 می بينيد ! اينجا شجريان وارد بم شده ..زير باران و با خنده ! اينجا نه غزليات شمس دستش هست و نه دستش زير چانه ! يک لحظه واقعی !

چقدر کم داريم اين نوع عکس ها را که بيننده حس کند هنرمند محبوبش مثل همه انسان های ديگر زندگی می کند !