« چرا فقط خودم لذت ببرم؟ | Main | او هم شبيه ماست ! »

وقتي يك ستاره مادر مي شود

 

قضيه خيلي قديمي است ولي عكسش آنقدر زيباست كه مدت ها پيش مي خواستم در موردش بنويسم. مونيكا بلوچي اي نيستم و حتي گاهي خوشم هم نمي آيد ... ولي ببينيد ... مادر شدن او در يك عكس آن هم روي جلد ونيتي فير چقدر زيباست !‌ عكس نياز به هيچ توضيحي ندارد . هيچ عنصر مونيكايي هم در كادر نيست ! فقط زيبايي است و همه عناصري كه قرار است در يك نوشته عريض بيايد تا حس يك زن را در مورد مادر شدن نشان دهد‌!‌ عكس خوب با كادر درست همين است ديگر !‌