« انتخاب شده های 2004 | Main | وقتي يك ستاره مادر مي شود »

چرا فقط خودم لذت ببرم؟

هری بنسون عکاس تايم است که عکس هايش موفق ترين صفحات سياسی ، ملی و بين المللی اين نشريه را زينت داده. 

به قول حميد هامون اگر می خواهيد شور را ببينيد، عشق را، سوز را و تکنيک و فن و کادر و تاريخ را  ... اين عکس ها را ببينيد.

دوستداران گروه بيتلز ( جوانان آن سال ها!) می توانند عکس های ناب و تاپی ازآنها را در ميان عکس های اين عکاس درست و حسابی پيدا کنند .

اين هم تقديم به آن عزيزی که هشدار داده بود سينما را جايگزين عکس کرده ام!!