« واقعا خودش بود ! | Main | آب در کوزه و ما ... »

Dirty Pretty Things

اگر آدم حساسی باشيد با ديدنش از رفتن و مهاجرت و غربت بيزار می شويد ولی اگر کمی پوست کلفت تر باشيد ترغيبتان می کند که حتما برويد ...آن هم نيويورک !

فيلم خوش ساختی است اين Dirty Pretty Things  و برای اولين بار مسائل واقعی شرقی ها را با تيزهوشی نشان می دهد. کمی ظريف تر و واقعی تر از" خانه ای از شن و مه ".  

سادگی چهره و زيبايي شرقی ادری تاتو (يا توتو)  هم به معصوميتش کمک کرده که شما را  يا  مخالف کند  يا  موافق !