« نگران چی هستم من؟ | Main | يک پنجشنبه تعطيل ! »

کمی تکنيک و کمی محتوا !

 

 با همه ستايش هايي که فيلم " مرثيه ای برای يک رويا " شده، بگذاريد که من هم بگويم که برای دومين بار در اين سال ها ديدمش و همچنان  تحسينش می کنم.

اين فيلم برای بعضی از فيلمسازان عزيزمان شبيه يک کلاس درس است ؛ برای کسانی که مدام با شعار و حرف های کليشه ای و آينه عبرتی می خواهند جوانان را از از مواد مخدر قرص های مختلف دور کنند و ..همچنين برای کسانی که همچنان درگير فرم هستند و محتوا!