« کمی تکنيک و کمی محتوا ! | Main | انتخاب شده های 2004 »

يک پنجشنبه تعطيل !

فيلم ديدم و دو تا از داستان های کتاب " روزی روزگاری ، ديروز " را خواندم...شيرکاکائو خوردم وبه  گلدان هايم رسيدم.  همه اينها را امروز انجام دادم. امروز که سر کار نرفتم و صبحم را با ورزش و موسيقی شروع کردم .  ..

نياز به سفر را اينطوری در خودم می کشم !