« مولانای ما يا ترک ها؟ | Main | کمی تکنيک و کمی محتوا ! »

نگران چی هستم من؟

من خر را بگو که نگران گياه های خورده شده ام هستم؛ کاکتوس های تازه رشد کرده در گلدان سفالی که گذاشتم روی تراس تا پاييز را ببلعند ولی پرنده ها مجالشان ندادند . کی می خواهد نگران همه آن آدم هايي باشد که زير پل حافظ می خوابند و به آتش کوچک جعبه های ميوه دلخوشند که با يک سوز بلعيده می شود و خاموش !