« توفان برگ | Main | هيچ چيز اتفاقی نيست! »

گاف خوشخويي !!

نمی خواستم در مورد اين گاف چيزی بنويسم ولی به خواهش و درخواست مرتضی قديمی اين خيانت را در حق يک دوست پرگاف می کنم ! آرش خوشخو يکی از منتقدان کله گنده سينماست که حتما خيلی از سينما دوستان می شناسندش ! و با کلام شيوا !! و شيرينش آشنا هستند! اين ديالوگ بين او و مرتضی ردو بدل شد : " آرش می دونستی که بزرگ ترين و گرون ترين سينما توی بندر عباسه؟ " "اه ! نه چطور؟" "بليتش دو هزار تومنه ! " "نه بابا ! مگه توش چی درس می دن ؟ !!! " و تصور کنين قيافه من بدجنس را !! که به دليل خستگی و تعطيلی آرش زير لبی گفتم: من شنيدم ولی چون تعطيلی ، بروز نمی دم که بقيه بفهمن ! ... ولی بيش از 5 ثانيه طول نکشيد که ... ! فقط بليتش 2 هزار تومنه ! فقط بليتش 2 هزار تومنه !