« گاف خوشخويي !! | Main | PICTURES OF THE YEAR 2004 »

هيچ چيز اتفاقی نيست!

 عجب فيلمی است اين Wicker Park   

Josh Hartnett and Diane Kruger in MGM's Wicker Park

چقدر به لحظه های تعيين شده در زندگی اعتقاد داريد؟ به اينکه همه چيز تصادف نيست؟ اينکه پشت همه اتفاق ها( از ديد ما) ، فلسفه ای است. پشت اين دير رسيدن ها ، اشتباه رفتن از يک مسير، جا گذاشتن يک شی ء و ... چيز عميق و غريب تری نسبت به يک اتفاق ساده نهفته است.  

همه اين فيلم در مورد همين قضيه است و ...