« وصف العيش !‌ | Main | گاف خوشخويي !! »

توفان برگ

" توفان برگ " يکی از داستان های عجيب مارکز است که به شکل جديدی نوشته شده. داستان از مرگ شروع می شود و در يکی از شهرهای آمريکای جنوبی می گذرد. ماجرا مربوط به مرگ و دفن دکتری است که رفتار عجيب و نامتعارف داشته و مردم عهد کرده اند که اگر روزی او مرد ، بگذارند بوی گندش همه شهر را بردارد . اين مساله باعث يادآوری خاطرات مختلفی می شود . چهار نفر راوی داستان می شوند و شما بايد حدس بزنيد که هر بار چه کسی از دکتر و چگونگی ورودش به شهر می گويد ، چون خاطرات اصلا از هم جدا نشده اند . دو روزی اين کتاب من را مشغول کرد وواقعا از خلاقيت و ايده مارکز بريدم. سوالم اين است ؛ يک نويسنده چقدر می تواند خلاق باشد و چقدر توان دارد که ايده های ناب بيرون بريزد؟

فهرست