« قونيه | Main | توفان برگ »

وصف العيش !‌

به دليل مصاحبه با فرماندار شهر ري در اين دو روز 4 بار سوار مترو شدم. در تمام مدت انتظار و حتي توقف كوتاه در ايستگاه هاي مختلف تنها چيزي كه توجهم را جلب مي كرد ، تبليغ سن ايچ بود. انگار مسول بخش تبليغات يا روابط عمومي سن ايچ واقعا مي داند كه چه چيز را كجا بايد مطرح كند. آدم در مترو به شكل عجيبي هوس يك نوشيدني مي كند . سن ايچ هم با آن آگهي هاي باحال و جذاب در هر ايستگاه جلوي چشم آن آدم تشنه ايستاده... در ضمن هر چقدر مي گردي ، هيچ كيوسك كوكا كولا ( از آنها كه در امارات و تركيه و مغرب زمين و حتي هند !فراوان است !) وجود ندارد كه با يك سكه به تو خوراكي و نوشيدني بدهد ... پس فقط بايد به همان آگهي و تصاوير هوس انگيز سن ايچ اكتفا كني !‌

فهرست

نوشته قبلی قونيه

نوشته بعدی توفان برگ

صفحه اول | بایگانی