« زنی با صدای فرشتگان ! | Main | وصف العيش !‌ »

قونيه

مراسم شروع شده است. از جمعه ... قونيه غوغاست. همه دراويش و عرفا دور هم هستند . شب های آنجا با آن مه غريب شب هايي است که يک سال همه منتظرش بودند. ياد ما هم باشيد دوستان ...