« این آمار واقعی است | Main | قونيه »

زنی با صدای فرشتگان !

پری صابری همانطور که تا حالا ( از ديد من ) به مولانا و شمس و حافظ به نحوی آزار رسانده ، فروغ را هم بی نصيب نگذاشته. " من از کجا ، عشق از کجا" قرار است نشان ارادت يک کارگردان با نشان شواليه ، از فروغ فرخزاد باشد. قسمت هايي البته هست ولی کار از نيمه دوم چنان مغروق واريته و حرکت های ناموزون می شود که خود فروغ و اشعارش گم می شوند! همه تاتر را اگر فراموش کنم با بخش زيادی از بازی های مصنوعی و زمان طولانی، صدای آن زن هيچوقت از گوشم پاک نخواهد شد. هليا مهدی خوانی تنها کسی بود که در تمام طول کار حواسم را به خود جلب کرده بود. صدای آسمانی و شيوه اپرايي اين زن ، همه چيز را تحت تاثير قرار می داد. گاهی يادمان می رود که در کشورمان چنين موجوداتی هم وجود دارند !

Comments (1)

سینا:

کاش صدایش را می شنیدم

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست