« يک روز بدون ابر ! | Main | زنی با صدای فرشتگان ! »

این آمار واقعی است

چهار هزار دختر در خیابان های تهران شب را به صبح می رسانند! • رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران: هرشب چهارهزار دختر در خیابان های پایتخت شب را به صبح می رسانند که بسیاری از آنان مورد خشونت و آزار جنسی قرار می گیرند. • این تعداد ارقامی است که از سوی مراجع رسمی اعلام شده است و رقم واقعی تعداد این دختران خیابان خواب مشخص نیست • تمامی این دختران همانند سایر آسیب های اجتماعی زاییده پدیده فقر هستند در ایران آمار آزار جنسی دختران توسط پدر خود بالا است و زمانی نیز که از این پدران در مورد علت آزار رساندن به دخترشان سوال می شود اغلب عنوان می کنند که چون دخترشان است و حق مالکیت بر آنها دارند. اقلیما با بیان این که در ایران آماری در مورد آزار جنسی کودکان وجود ندارد، تاکیدکرد:وضعیت کشور ما مشخص نیست ولی امیدواریم که نداشتن آمار بدلیل پایین بودن میزان آزار جنسی در کشور باشد.