« يک قانون جديد! | Main | هنرمندان آنوری و اينوری ! »

فيلمی از کلينت ايستوود کابوی با مايه های انسانی !

کاری به حرف خيلی از منتقدانی که " رودخانه مرموز " را دوست ندارند ، ندارم ! من اين فيلم را دوست دارم چون به کارما و سرنوشت اعتقاد دارم. شون پن و تيم رابينز نمونه واقعی انسان هايي هستند که گاهی ذهن مرا مشغول می کنند ؛ اگر اين يکی به جای آن يکی بود ، چه اتفاقی می افتاد؟