« فيلمی برای جيغ زدن! | Main | فيلمی از کلينت ايستوود کابوی با مايه های انسانی ! »

يک قانون جديد!

کاش يک قانون توپ وجود داشت که؛ روزهای کاملا ابری ، بايد در خانه بنشينيد و با کتاب و شير کاکائو داغ( نوشيدنی بستگی به مود شما دارد ! قهوه،دلستر ...) ، سرگرم باشيد و بعد که کمی دلتان گرفت برويد ونک و تا ته تجريش و بازار ميوه پياده گز کنيد ! اينها يعنی اينکه سرکار رفتن در روز های ابری پاييزی ممنوع !