« فعلا" مشکل داريم! | Main | يک قانون جديد! »

فيلمی برای جيغ زدن!

خوابگاه دختران می توانست فيلمی قوی تر و دلهره آور تر باشد ولی حالا فقط يک سرگرمی است. عده زيادی از جوان ها برای دومين يا چندمين بار آمده بودند تا فقط نيروی بالقوه " جيغ " و " فرياد " را در خود بالفعل کنند. فيلم به جای دلهره با جيغ های آنها در همه صحنه ها جلو می رفت و من فکر می کردم که چقدر خوب ! بالاخره يک جايي پيدا شد که جوان های ما از ته دل داد بزنند و فحش بدهند ! و کسی کاری به آنها نداشته باشد!