« فيلمی از کلينت ايستوود کابوی با مايه های انسانی ! | Main | تايم »

هنرمندان آنوری و اينوری !

با ديدن فيلم   passionadaجذب اين زن شدم.  جذابيت فوق العاده ای که مديون رگ يونانی اش هست.

 او در اين فيلم می خواند و وقتی شما گوش می دهيد ...نمی دانم چطور بايد وصفش کرد.  آنقدر اين صدا در من تاثير داشت که برايش ايميل زدم . او هم بر خلاف همه هنرمندان عزيز وطنی ظرف 24 ساعت جوابم را داد و معذرت خواهی کرد که اينقدر دير !!! جواب می دهد ؛ چون سر فيلمبرداری بوده !

سوفيا مايلز نوشته بود  :  ايران را زياد نمی شناسد ولی می داند که هر فيلمی در آنجا قابل اکران نيست. بنابراين  فيلم بعدی اش ( را که خودش هم خيلی دوست دارد ) ، شايد از طريق دی وی دی به دست ايرانی ها برسد .  

بعد هم جواب داده بود که صدای خودش هست. همان صدايي که جادو می کند در سراسر فيلم و واقعا خودش

می خواند !

الان هم در يک سريال پرطرفدار ، به اسم ميامی CSI در نقش يک پليس بازی می کند  و تازه فهميده که تلويزيون چقدر در به شهرت رساندن آدم ها موثر است !

همين... فکر می کنيد بيش از اين لازم است که يک هنرمند با طرفدارش ( به قول خودشان Fan)  همکلام شود تا حفظش کند!