« جوان ری آمد | Main | يک روزنامه ديگر »

آقا شکلکی !!

بالاخره با همت پرستو موفق شدم تاتر شکلک ، آخرين کار کيومرث مرادی را ببينم. کار بسيار حرفه ای است و ديالوگ ها و بازی ها کولاک ! ولی همه چيز يک طرف بازی پانته آ بهرام يک طرف... عجيب خودش را نشان می دهد در اين کار.. فکر می کنم همه آن تماشاگرانی که تا خرخره توی صحنه هم نشسته بودند فقط به خاطر بازی اين دختر آمده بودند. ساناز و پرستو بهترين جای سالن نشستند و تا آخر کار از همه امکانات تاتر استفاده کردند ! من و بقيه بچه ها هم روی زمين توی دهان بازيگران نشسته بوديم. با همه اين سختی ها !!! اگر بتوانم يک بار ديگر هم دوست دارم " شکلک " را ببينم... عجيب کاری است..