« آقا! پوست کلفتی هم عالمی دارد ! | Main | آقا شکلکی !! »

جوان ری آمد

امروز هفته نامه " جوان ری" منتشر شد و من شور و شوق يک نوجوان پرنفس را در چشمان يک نفر ديدم که خودش پای چاپ و توزيعش رفته و مديريت همه چيز را هم به عهده گرفته تا توزيع به بهترين شکل انجام شود. کاش برای همه چيز و همه کارها اين همه انرژی داشتيم. به خدا دنيا را می ترکانديم. نشريه بيشتر در شهر ری توزيع خواهد شد ولی در بخش های ديگر تهران هم می توانيد پيدايش کنيد. کار جالبی شده. با نيروهای جوان و نگاه تازه به زندگی ، کار و درس در شهر ری ، می تواند جای خود را باز کند و بی پروا تر در مورد مشکلات بگويد.