« بيدار بمانيم... | Main | جوان ری آمد »

آقا! پوست کلفتی هم عالمی دارد !

کم کم کرگدن ها هم باجی می دهند و رد می شوند از ما و ما به خود و پوستمان ازصبوری اين همه نامردمی ، می باليم!

فهرست