« شايد غذايشان فقط همين باشد! | Main | بيدار بمانيم... »

دوره ما

دوره ديکنزی است رفيق ..آدم ها هم شبيه همان مردمان مه گرفته و آلوده شده اند که به بچه های معصوم جيب بری ياد می دادند !