« باز هم يک عکس از شهر ری | Main | دوره ما »

شايد غذايشان فقط همين باشد!

bread family

افغانی بودند. برای زيارت شاه عبدالعظيم آمده بودند ، ولی قبل از زيارت ترجيح دادند نفری 5 تا نان بگيرند !