« افشاگری های 20:30 | Main | شايد غذايشان فقط همين باشد! »

باز هم يک عکس از شهر ری

online advertising !

برای مردم خيلی عادی است که همه وسايل از جمله عينک، آفتابگير، چادرمعمولی ، روسری ، چادر عربی  و حتی پارچه های مختلف را يک جا روی سروکول مانکن ببينند !