« با چنين اقدامی در مقابل خليج عربی موافق نيستم ... | Main | باز هم يک عکس از شهر ری »

افشاگری های 20:30

مدتی است از تلويزيون برنامه ای با نام 20:30 پخش می شود . اوائل زياد توجه نمی کردم و فکر می کردم مثل بقيه برنامه های خبری و احمقانه تلويزيون است . ولی با خبرهايي که در مورد قاچاق از فرودگاه پيام کرج داد ، شوکه شدم. کاملا جانبدارانه سراغ وزير اطلاعات و وزير ICT می رفتند و می پرسيدند که آن طرف ماجرا کيست ؟

بعد ماجرای قاچاق بنز مطرح شد و هنوز ادامه دارد ..بعد افطاری مرعشی با آن مخارج سنگين و بعد هم موضوع کانديد های رياست جمهوری که هر شب سراغ طرفداران يک کانديد

می روند تا ته ماجرا را در بياوردند!

اول از تلويزيون و اين عمليات محيرالعقولش مبهوت شدم و بعد از آنجايي که مارا آدم های بدبينی تربيت کرده اند ، فکر کردم به قول دايي جان ناپلئون کار کار انگليسی هاست ! يعنی ....

نمی دانم عمر اين برنامه چقدر باشد ، شايد خيلی زود دستشان را کوتاه کنند با اين افشاگری ها ! به هر حال خوشحالم که غير از پاچه خواری های معمول يک عنصر جديد هم از اين تلويزيون دولتی پخش شد ! به هر دليلی حالا !

ساعت 8:30 هر شب اين برنامه نمی دانم از چه شبکه ای بخش می شود !!! ( اين هم اطلاعات پانوشت!)